Powaga rzeczy osądzonej w procesie o świadczenie okresowe za kolejny okres wymagalności

Z powagi rzeczy osądzonej korzystają te zdarzenia prawne, odnoszące się do zasady odpowiedzialności pozwanego, w jakim były one przedmiotem rozstrzygnięcia w prawomocnym wyroku wydanym w procesie między tymi samymi stronami, o świadczenie należne za wcześniejsze okresy wymagalności – tak wynika z Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 2018 r., sygn. akt: III CZP 3/18.

Continue reading

Skierowano do pierwszego czytania w komisjach projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.

Ustawa w pierwotnym brzmieniu mocno podzieliła rodziny górników, bowiem zakres podmiotowy ustawy wskazywał, iż prawo do rekompensaty mają jedynie wdowy, wdowcy i sieroty mające ustalone prawo do renty rodzinnej po emerycie i renciście (mających ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy i pobierających to świadczenie, uprawnionych w trakcie pobierania świadczenia z tytułu emerytury lub renty do bezpłatnego węgla), a nie mają już takiego prawa wdowy, wdowcy i sieroty mające ustalone prawo do renty rodzinnej po pracownikach tych przedsiębiorstw górniczych. Nowelizacja ma rozszerzyć zakres osób uprawnionych do rekompensaty.

Continue reading