Regulamin formularza kontaktowego

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników strony internetowej www.kancelaria-sm.pl jest radca prawny Sylwia Marciniak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Sylwia Marciniak, 42-506 Będzin, ul. Konopnickiej 19/6, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6252327726, posiadająca numer REGON: 366910520 (dalej jako „Kancelaria”).
  1. Kancelaria przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia informacji, o które prosi Użytkownik.
  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
  1. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi, a po tym okresie dla celów i przez czas archiwizacji oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  1. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Kancelarii w celu obsługi formularza kontaktowego oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Spółki, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  1. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  1. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Kancelarii z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.