Skierowano do pierwszego czytania w komisjach projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.

Ustawa w pierwotnym brzmieniu mocno podzieliła rodziny górników, bowiem zakres podmiotowy ustawy wskazywał, iż prawo do rekompensaty mają jedynie wdowy, wdowcy i sieroty mające ustalone prawo do renty rodzinnej po emerycie i renciście (mających ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy i pobierających to świadczenie, uprawnionych w trakcie pobierania świadczenia z tytułu emerytury lub renty do bezpłatnego węgla), a nie mają już takiego prawa wdowy, wdowcy i sieroty mające ustalone prawo do renty rodzinnej po pracownikach tych przedsiębiorstw górniczych. Nowelizacja ma rozszerzyć zakres osób uprawnionych do rekompensaty.

Jak czytamy w treści uzasadnienia do projektu:

Ustawa ta zlikwiduje podział środowiska wdów, wdowców i sierot na „lepszych”, czyli tych po zmarłych emerytach i rencistach górniczych, którzy otrzymują rekompensatę w wysokości 10 tysięcy złotych za utracony deputat węglowy i na tych „gorszych”, czyli tych po zmarłych pracownikach przedsiębiorstw górniczych, którym odmówiono wypłaty tej rekompensaty w wysokości 10 tysięcy złotych za utracony deputat węglowy.

Osoby, które w przypadku uchwalenia i wejścia w życie przedmiotowej nowelizacji, nabędą uprawnienie do rekompensaty z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, będą musiały w terminie określonym w nowelizacji złożyć wniosek do właściwego przedsiębiorstwa wypłacającego. To w treści nowelizacji będzie bowiem określony termin na złożenie stosownego wniosku. Warto zatem śledzić przebieg procedury legislacyjnej, aby terminu tego nie przegapić.

Poniżej link do strony sejmowej o przebiegu procesu legislacyjnego oraz treści projektu ustawy:

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=5DA5529183153CC5C125826E004817DA